Дезинфекция

Дезинфекцията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на микроорганизмите във външната среда, които са причинители на редица опасни заразни болести /дизентерия, салмонелоза, вирусни хепатити, дифтерия, туберколоза, тетанус, антракс и др./. Както почистването, така и дезинфекция­та водя­т до редуциране на количеството на микроорганизмите въ­рху дадената повъ­рхност: при почистване - 50–80%; при дезинфекция минимум 84-99%. При епидемична ситуация, при съмнение или наличие на особено опасна инфекция дезинфекционните мероприятия са задължителни.

В Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини има изискване за поддържане чистотата на пясъкa в пясъчниците, който периодично се подменя и допълва и се обработва с инсектициди.

» Запитване